Děkuji, já si své dítě zvládnu. Znám jej.

ADHD se začíná brát vážně. Nejenom zkušenosti nás, jako provozovatelů tohoto portálu ukazují, že rodiče dětí s ADHD opravdu potřebují informace, zkušenosti a rady. Z tohoto důvodu na konci října proběhla schůzka rodičů dětí s ADHD, kterou zorganizovala Bc. Monika Farkašová společně s neziskovou organizací Kotec, o.s. Za schůzkou se v následujícím článku ohlíží přímo organizátorka.

Na schůzce pro rodiče s hyperaktivními a nepozornými dětmi se sešli jak rodičé tak učitelé. Pro účastníky byla připravena brožura se základními informacemi zpracovanými z dostupné literatury. Účastníci získali základní informace o ADHD, typických příznacích v průběhu vývoje dítěte, typy odborníků na jaké se mohou obrátit s žádostí o pomoc. Velká část setkání byla věnována diskuzi, kdy si účastníci mohli vyměnit informace mezi sebou či vznášet dotazy na přednášející, která poskytuje dostupné informace z literatury a své praxe. Nejčastěji se dotazovali rodiče na výchovné metody, které se dají uplatnit u dětí s ADHD. Obvykle se jednalo o dotazy na konkrétní situace a odpovědi s příklady či návrhy na řešení. Na závěr byl účastníkům předložen k vyplnění dotazník, kde mohli schůzku zhodnotit, sdělit své návrhy na příští styčná témata. Účastníci mohli také uvést, co by uvítali při péči o své děti např. s kým a jak by chtěli spolupracovat. Další schůzka proběhne začátkem roku 2012.

Noční můra nakupování

Při schůzce se jeden z rodičů dotazoval, co má dělat, když jdou nakupovat s dítětem. Syn se během nakupování věší na vozík, dává do vozíku věci z regálů apod. Na dotaz sl. Farkašová reagovala, že je vhodné vše vysvětlit dítěti, dát mu před vstupem do obchodu jasná a jednoduchá pravidla. Tato pravidla by se měla sdělovat vždy před vstupem do nákupního střediska či hypermarkétu. Za zvládnutí nakupování (dítě je klidnější, nebo nedává věci do košíku) následuje předem domluvená odměna. Odměnou v tomto případě může být předem stanovaná věc, která se dá v obchodě koupit či dovolení déle si hrát apod. Když je dítě neklidné, opakujeme pravidla, vysvětlíme, proč je důležité, aby pravidla dodržovalo. Připomeneme také odměnu. Je důležité, aby rodiče samy dodrželi stanovená pravidla a pokud možno trpělivě vysvětlovali dítěti. Následoval dotaz, zda mají rodiče reagovat na pohledy a názory kolemjdoucích, když dítě v obchodě uteče a matka jej následně dožene. Sdělila jsem, že nikdo z přítomných nemá právo vědět, jakou nemocí dítě trpí. Doporučila jsem pro klid matky reagovat například slovy: „Děkuji za radu, já si své dítě zvládnu. Znám jej.“ Sdělila jsem, že není vhodné se pouštět do konfliktů, neboť ne každý zná tuto poruchu a je těžké objasnit ji někomu cizímu, navíc by to asi nemělo kýžený efekt. Případně je také možné sdělit: „Mé dítě má poruchu, děkuji za pochopení.“

Je možné získat příspěvek na péči o dítě

Rodičům během sezení bylo také sděleno, že v současné době si mohou požádat o příspěvek na péči dítěte. Příspěvek v případě schválení patří přímo dítěti, ale nakládá s ním zákonný zástupce. Příspěvek mohou získat až do výše 3. Stupně. Záleží však na posouzení sociálních pracovníků obce s rozšířenou působností. Na některých internetových stránkách obecních úřadů je možné stáhnout „Žádost o příspěvek na péči“, dále také „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Sl. Farkašová také vysvětlila, že je nutné v žádosti uvést ošetřujícího lékaře a dodat jako podklady zprávy od specialistů (lékařů). Na základě přijaté žádosti dojde obvykle k osobnímu šetření sociální pracovnice, která se dotazuje na oblasti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. Předem je účastník řízení informován o zahájení řízení a obvykle kontaktován ohledně schůzky – vyšetření v domácím prostředí. Následně přijde oznámení o přerušení řízení z důvodu počkání na lékařský posudek. Posudkový lékař kontaktuje účastníka řízení s tím, že se má dostavit k vyšetření (není nutné, neboť si dožaduje také informace od ošetřujícího lékaře). Považuji za dobré si zajistit předem všechny zprávy a kopie dodávat k pediatrovi, který je následně může předat posudkovému lékaři. Následně přijde vyrozumění o opětovném zahájení řízení příp. rovnou rozhodnutí, v příloze rozhodnutí je uvedeno odůvodnění přiznání / zamítnutí s uvedenými oblastmi, které dítě nezvládá soběstačně a potřebuje pomoci. V této souvislosti také přednášející uvedla, že považuje za vhodné, aby skutečně bylo ADHD diagnostikováno pedopsychiatrem, neboť ten jako jediný může stanovit tuto diagnózu. Jedná se tudíž o psychiatrickou diagnózu. Také je výhodou, že na základě tohoto stanovení diagnózy mohou rodiče ve spolupráci s PPP zažádat o individuální vzdělávací plán dítěte ve škole. Ne vždy je vhodné, aby dítě přestoupilo na Speciální či praktickou základní školu, neboť nebývá poškozen intelekt, i když se tak dítě může jevit.

Jak se školním dítětem s ADHD?

Dále se rodiče dotazovali, jak se tedy mohou k dítěti konkrétně chovat. Doporučila jsem upravit pracovní plochu dítěte. To je možné jak ve škole, tak doma. Jedná se o to, že dítě má na pracovním stole napsány lístečky např. sešit, penál, učebnice atd. Na tato místa ukládá to, co je na lístku napsáno. Učí se tak udržovat pořádek a mít přehled ve svých věcech. Ve škole je to dobré, neboť je připraven, je možné mu to připomenou, ukázat na lístek a dítě již ví, co tam má být. Doma má tak dítě také přehled například při psaní domácího úkolu. Důležité je, aby dítě nic nevyrušovalo. Znamená to konkrétně nemít puštěné rádio, televizi, nesedět u okna apod. Jedná se o jednoduché zásady, které mohou pomoci v klidnější atmosféře zvládat domácí úkoly. Dobré je dítě motivovat např. bodový systém či smajlíkový. Tyto metody jsou také vysvětlovány v knihách o ADHD.

Na schůzce byly zodpovězeny další dotazy, není však možné je zde všechny jmenovat a vypisovat. Doporučujeme zúčastnit se další návazné schůzky, která se uskuteční začátkem února 2012. Na schůzku opět pravděpodobně dorazí také pedagogové a pedagogičtí asistenti.

Bc. Monika Farkašová