ADHD test

Následující test vám pomůže zhodnotit pravděpodobnost ADHD u vašeho dítěte. Je třeba zdůraznit, že se jedná skutečně o orientační zjištění. Kvalifikované vyšetření a závěr může konstatovat pouze odborník.

1A) PORUCHA POZORNOSTI

Šest nebo více z následujících symptomů nepozornosti přetrvává nejméně šest měsíců na úrovni, která neodpovídá danému vývojovému stupni:

1. Nedokáže dávat pozor na detaily nebo dělá chyby z nedbalosti ve škole, v domácích úkolech nebo jiných aktivitách.
2. Často má potíže udržet nepřetržitou pozornost u úkolu nebo při hře.
3. Vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj.
4. Nedodrží, co se mu zadá, a není schopno dokončit úkol do školy nebo domácí povinnosti (nikoli ze vzdoru nebo protože příkazu nerozumělo).
5. Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti.
6. Nemá rádo úkoly, které vyžadují nepřetržité duševní úsilí (školní úkoly nebo domácí práce), vyhýbá se jim nebo je odkládá.
7. Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné ( hračky, zadání úkolů, tužky, knihy a další pomůcky).
8. Snadno se vyruší vnějšími podněty.
9. Je zapomnětlivé v denních činnostech.

1B)HYPERAKTIVITA/ IMPULZIVITA

Šest nebo více z následujících symptomů hyperaktivity/impulzivity přetrvává nejméně šest měsíců na úrovni, která neodpovídá danému vývojovému stupni:

Hyperaktivita:

• Často si pohrává s rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli.
• Vyskakuje z lavice ve škole nebo v jiných situacích, kdy se má sedět.
• Pobíhá dokola nebo si hraje v situacích, kdy se nemá (u adolescentů
a dospělých nemusí jít přímo o výše popsané aktivity, ale o pocity neklidu).
• Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.
• Je jakoby „na pochodu“ nebo se chová jako „poháněné motorem“.
• Často hodně mluví.

 

Impulzivita:

• Vykřikne odpověď, ještě než byla dopovězena otázka.
• Je pro něj těžké čekat, až na něj přijde řada (např.: na přechodu na ulici, při čekání
na přestávku apod.).
• Přerušuje ostatní a skáče jim do řeči (např.: nevhodně skáče do rozhovorů nebo her ostatních).

 

2) VÝSKYT A TRVÁNÍ PŘÍZNAKŮ

• Některé projevy hyperaktivity nebo nepozornosti byly u dítěte přítomny před 7 rokem věku.
• Některé projevy hyperaktivity nebo nepozornosti se projevují ve dvou nebo více rozdílných prostředích (např. doma a ve škole).
• Existují jasné důkazy o zhoršení v sociálním, akademickém nebo běžném životě (např.: zhoršení školního prospěchu, obtíže s vrstevníky apod.).
• Projevy hyperaktivity a nepozornosti nejsou spojeny s jinými vývojovým nebo psychickými poruchami (zvl.: úzkostné poruchy, disociativní poruchy, poruchy osobnosti, pervazivní vývojové poruchy, schizofrenie)

VYHODNOCENÍ

ADHD, kombinovaný typ: jestliže jsou splněna kritéria 1A a 1B a přetrvávají po dobu 6 posledních měsíců.
ADHD, predominantně nepozorný typ: jestliže jsou splněna kritéria 1A, nikoliv však 1B a po dobu posledních 6 měsíců.
ADHD, predominantně hyperaktivně impulsivní typ: jestliže jsou splněna kritéria 1B, nikoliv však 1A a po dobu posledních 6 měsíců.