ADHD

Medorisper

MEDORISPER patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“. Používá se k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy, nebo krátkdobé agrese u osob s Alzheimerovou nemocí. Čtěte pozorně příbalový leták.

Příbalový leták

Příbalová informace: informace pro uživatele

MEDORISPER 0,5 mg MEDORISPER 1 mg MEDORISPER 2 mg MEDORISPER 3 mg

potahované tablety risperidonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je MEDORISPER a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDORISPER užívat

3.    Jak se MEDORISPER užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak MEDORISPER uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je MEDORISPER a k čemu se používá

MEDORISPER patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“.

MEDORISPER se používá k léčbě následujících stavů:

Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, které nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.

Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, nervózně, entuziasticky nebo hyperaktivně. Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“.

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých přípravků).

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 let) nebo mladistvých s poruchami chování.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDORISPER užívat Neužívejte MEDORISPER

jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MEDORISPER se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

Máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. MEDORISPER může způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování.

Jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.

Máte Parkinsonovu nemoc nebo dementi.

Máte cukrovku (diabetes mellitus).

Trpíte epilepsií.

Jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li ktomu při užívání přípravku MEDORISPER, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.

Máte problémy s ledvinami.

Máte problémy s játry.

Máte abnormálně vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na prolaktinu.

Se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami, protože užívání podobných přípravků jako je tento je spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou

Mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.

Horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížené vědomí (porucha nazývaná „neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete MEDORISPER užívat.

MEDORISPER může způsobit přírůstek na tělesné hmotnosti.

Starší lidé s dementi

U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře. V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.

Děti a dospívající

Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování. Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby podávání přípravku.

Další léčivé přípravky a MEDORISPER

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je důležité informovat lékaře, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:

Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek.

Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích (antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy.

Léky, které zpomalují srdeční tep.

Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky).

Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. MEDORISPER může snížit tlak krve.

Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa).

Močopudné přípravky (diuretika) používané při srdečních potížích nebo otocích částí Vašeho těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid). MEDORISPER užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo smrti u starších osob s demencí.

Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí).

Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie).

Fenobarbital.

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku risperidonu.

Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce).

Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva.

Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve).

Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění).

Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).

MEDORISPER s jídlem, pitím a alkoholem

Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku MEDORISPER byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.

Pokud byl risperidon užíván během posledních třech měsíců těhotenství, mohou se u novorozenců objevit třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, agitace (pohybový neklid), obtíže s dýcháním a problémy s krmením; Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli z těchto příznaků, může být nutné kontaktovat lékaře. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte dětského lékaře.

Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem MEDORISPER se mohou vyskytnout závrať, únava a rozmazané vidění. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.

MEDORISPER obsahuje laktózu

MEDORISPER obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte ho ještě před tím, než začnete lék užívat.

MEDORISPER 2 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E 110)

2 mg tablety obsahují barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110), které může způsobit alergické reakce.

3. Jak se MEDORISPER užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Kolik užívat

Pro léčbu schizofrenie

Dospělí

Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den.

Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.

Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné nebo dvou dávek za den. Lékař Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.

Starší osoby

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.

Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.

Děti a dospívající

Děti a mladiství do 18 let věku by MEDORISPER na léčbu schizofrenie neměly užívat.

Léčba mánie Dospělí

Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.

Starší osoby

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na léčbu. Děti a dospívající

Děti a dospívající do 18 let věku by MEDORISPER na léčbu bipolární mánie neměly užívat.

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí

Dospělí (včetně starších osob)

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat 1 mg dvakrát denně.

Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.

Léčba poruch chování u dětí a dospívající

Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.

Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.

Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.

Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.

Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem MEDORISPER pro poruchu chování.

Osoby s onemocněním ledvin nebo jater

Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.

U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.

Jak se MEDORISPER užívá

Vždy užívejte MEDORISPER tak, jak Vám předepsal lékař. Nejste-li si jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se u jednotlivých osob. Množství přípravku, které byste měl(a) užívat, je vysvětleno v bodu „Kolik užívat“ viz výše.

Tabletu při polykání zapíjejte vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MEDORISPER, než jste měl(a)

Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.

V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby těla, problémy s postojem a chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít nenormální bušení srdce nebo záchvat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDORISPER

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat MEDORISPER

Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:    postihují více    než 1 uživatele z 10

Časté:    postihují 1 až    10    uživatelů ze 100

Méně časté:    postihují 1 až    10    uživatelů z 1 000

Vzácné:    postihují 1 až    10    uživatelů z 10 000

Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000 Není známo: z dostupných údajů nelze určit Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)

Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin, ztuhlost svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, snížené nebo nekoordinované pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex)

Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

Malátnost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podráždění, úzkost, ospalost, závrať, špatné soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku

Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v krku, sucho v ústech

Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu

Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Infekce močových cest, pomočování

Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok rukou a nohou, bolest v rukách a nohách

Vyrážka, zčervenání kůže

Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi

Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)

Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s hlasem

Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře, červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů

Abnormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve, závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu

Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení

Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená nálada (mánie), ztráta energie a zájmu

Zvýšení krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílé krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat krvácení)

Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi

Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže

Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy

Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice, nenormální koordinace pohybů

Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené slzení

Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest, problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny

Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nevýrazná řeč, která trvá alespoň 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice), mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)

Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy Lupy

Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů

Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí Nedostatek emocí

Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty

Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha (otitida) Ucpání střev

Snížení průtoku krve mozkem

Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

Zánět slinivky břišní

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)

Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky

Neznámá četnost výskytu (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)

Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku

Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)

Prodloužená a bolestivá erekce Nebezpečně zvýšený příjem tekutin

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.    Jak MEDORISPER uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co MEDORISPER obsahuje

Léčivou látkou je risperidonum.

Jedna potahovaná tableta přípravku MEDORISPER obsahuje buď 0,5 mg, 1 mg, 2 mg nebo 3 mg risperidonu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2910/15 (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva

Hypromelosa 2910/5 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek.

Další pomocné látky 0,5 mg: Hnědá Opadry:oxid železitý žlutý, červený a černý (E172)
1 mg:Bílá Opadry:oxid titaničitý (E171)
2 mg:Oranžová Opadry:hlinitý lak oranžové žluti (E110)
3 mg:Žlutá Opadry:hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak MEDORISPER vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety

0,5 mg: hnědé oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou

1    mg: bílé oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou

2    mg: oranžové oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou

3    mg: žluté oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou

Všechny tablety lze rozdělit na stejné dávky. Balení

PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička.

0,5 mg: 20, 30, 50 nebo 60 tablet

1    mg: 6, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet

2    mg: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet

3    mg: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

Výrobce

SPECIFAR S.A., Athény, Řecko MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.3.2013