Terapie zaměřená na neurologické příčiny poruch učení, chování a pozornosti (ADHD, ADD)

Představujeme Vám jednu z možných terapií poruchy ADHD / ADD. Peter Blythe se v 70tých letech zabýval dětmi s problémy učení, u kterých byla diagnostikována lehká mozková dysfunkce. Dnes je tato diagnóza nahrazena specifičtějšími kategoriemi, jako jsou poruchy vývoje školních funkcí (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) a poruchy pozornosti. V průběhu práce s těmito dětmi si všiml, že jejich neurologický profil byl jiný, než u dětí, které problémy v učení neměly. Svůj výzkum zaměřil tímto směrem a založil Institut neurofyziologické psychologie (The Institute for Neuro–Physiological Psychology – INPP). Blythův výzkum se postupně rozšiřoval i na jiné poruchy vývoje dětí, které mají neurologický základ a jsou následkem organické dysfunkce centrálního nervového systému (CNS). V rámci institutu se postupně vytvářely a testovaly diagnostické nástroje a terapeutické intervence dnes známé pod zkratkou diagnostika a terapie INPP.

Základním východiskem terapie INPP je zjištění, že u některých dětí se z různých příčin v průběhu raného vývoje neutlumila činnost novorozeneckých reflexů. Aktivní novorozenecké reflexy částečně anebo úplně blokují následné stádium vývoje CNS – dozrávání posturálních reflexů. Zachované novorozenecké reflexy a nedostatečně rozvinuté posturální reflexy neadekvátním způsobem vstupují do „komunikace“ CNS – tělo. Důsledkem je narušení hladkého fungování senzomotorického systému, který je základem pro jakoukoli činnost dítěte od psaní až po navazování sociální interakce. Narušení funkčnosti senzomotorického systému má závažné dopady na fungování jednotlivce. Můžeme říci, že v mozku dítěte není věrně zobrazována realita (senzorický systém) a dochází k menšímu nebo většímu zkreslení vnímání vizuálních stimulů, času, prostoru, pozice a pohybu vlastního těla, zvuku anebo správné souslednosti prvků. Nesprávně funguje i výkonná složka – dítě nenapíše, nenakreslí anebo nevykoná přesně to, co zamýšlí mozek (motorický systém). Neurologická dysfunkce je příčinou toho, že dítě působí nemotorným a neorganizovaným dojmem, jako by často bylo mimo to, co se děje a co se od něj očekává. Takové dítě je neklidné, přetížené chaotickými podněty a dělá chyby. Toto vše má negativní dopad na jeho celkovou psychickou pohodu a chování.

Samotná terapie příčin neurologické dysfunkce je neinvazivní a nefarmakologická; spočívá v pravidelném denním cvičení po dobu několika měsíců až 1 roku. Cvičení je fyzicky nenáročné, trvá maximálně 10 minut denně, nevyžaduje zvláštní vybavení ani speciální prostor. Prostřednictvím specifických cviků je mozek „přinucený“ znovu zopakovat vývojovou fázi raného dětství, kdy došlo k narušení vývoje reflexů. Během cvičení dochází ke stimulaci CNS, jejímž cílem je potlačení již nežádoucí aktivity novorozeneckých reflexů a posílení dozrávání posturálních reflexů, které jsou zralou odpovědí mozku a těla na požadavky prostředí. Výsledkem terapie je zfunkčnění a harmonizace jemné neurologické komunikace mezi CNS a tělem. Odstraněním neurologického „komunikačního šumu“ umožníme dítěti naplno využívat jeho intelektovou a sociální kapacitu a dosahovat lepších výsledků.

Sally Goddard Blythe zjednodušila a převedla klinickou terapeutickou metodu INPP do Školního programu INPP, který je široce využitelný ve školách. Školní program INPP obsahuje screeningovou (diagnostickou) část, která pomáhá selektovat děti, u kterých je příčinou školních potíží právě neadekvátní fungování reflexů. V druhé části programu je podrobný rozpis cviků a jejich správného sestavení. Získat vědomosti a zručnosti potřebné k realizaci Školního programu INPP ve vaší praxi je možné na semináři lektorovaném doktorkou Goddard Blythe. Seminář je určen nejen pro školy; absolvent semináře jej může provádět doma se svým dítětem, v poradenské nebo pediatrické praxi.